Výzvy PRV (archív)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 31. 8. 2023 Výzvu MAS_087/7.2/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 31.8.2023 - 30.10.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu źiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.2/7 podopatrenie 7.2 PRV s prílohami [ ZIP 4.35M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 14. 9. 2023 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva a je prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve je možné nájsť aj na webovej stránke systému ITMS


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.5/1 [ PDF 720.61K]
Výzva MAS_087/7.5/1 - prílohy [ ZIP 4.08M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. zverejnilo Výzvu MAS_087/7.2/6 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 29. 4. 2022 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

 

 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS/087/7.2/6 [ ZIP 6.00M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/6.4/2 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 25. 11. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP. Nájdete ju aj v systéme ITMS:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7f3bab2-1f0a-42bd-b9d5-fb95194f1b93


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_6.4_2 s prílohami [ ZIP 7.70M]

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 5. 2. 2021 výzvu s kódom  MAS_087/4.2/2 v podopatrení 4.2 PRV - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo poľnohospodárskych produktov.  

Predmetom aktualizácie bolo doplnenie Schémy de minimis č. 4/2018 v znení platného dodatku a Usmernenie PPA platné počas pandémie COVID.
 

ŽoNFP je možné predkladať v nezmenenom termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia výzvy MAS_087/4.2/2 [ RAR 7.14M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/2 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 65 000 EUR.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_4.2/2 [ RAR 7.10M]

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 30. 7. 2020 výzvu s č. MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v novom termíne 31. 8. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 aktualizácia s prílohami [ RAR 9.35M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1.

Aktualizácia nastala najmä kvôli vzniknutej situácii v súvislosti s COVID-19 a potrebou posunu termínu predkladania ŽoNFP. Nový termín je do 31. 7. 2020. Ostatné podmienky a prílohy výzvy zostávajú bezo zmien.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/6.4/1 (do 31. 7. 2020) [ RAR 9.92M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z vyhlasuje Výzvu s kódom MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je vyhlásená iba pre oblasť Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 30. 7. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 s prílohami [ ZIP 9.29M]

Výzvy IROP (archív)

VÝZVA ZRUŠENÁ 20. 1. 2023
MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu C2:

Terénne a ambulantné služby

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  29. 10. 2021, 2. kolo 28. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 29. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 4. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 29. 7. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 29. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr - viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS Sabinovsko oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 6. 2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby.


Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) v aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.  Od vyhlásenia výzvy dňa 14. 7. 2021 nebola v tejto aktivite predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na  aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 [ ZIP 3.66M]