Vyhlásenie výzvy IROP pre samosprávu - CYKLOTRASY, aktivita B1

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 18.7.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-512-003.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 11. hodnotiaceho kola je 25. 9. 2023, následne každý mesiac ku 25. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 -  Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry v rámci IROP. 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  15. 10. 2021, 2. kolo 14. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 15. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr, viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54


 MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. roveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 10.hodnotiaceho kola je cca 190 000 EUR.
Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-003 v aktivite B1 z nasledovného dôvodu:

-       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (BSZ)
[ formát: RAR veľkosť: 2.96MB ]
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (SZ)
[ formát: RAR veľkosť: 3.39MB ]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-003_Sabinovsko B1
[ formát: ZIP veľkosť: 2.92MB ]