Výzvy PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/4 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 28. 6. 2024 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných 55 781,04 EUR.

Výzva je priložená vo formáte PDF a jej prílohy vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/4.2/4 [ ZIP 6.14M]

!!! AKTUALIZÁCIA VÝZVY č. 1!!!

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 22. 5. 2024 výzvu s kódom MAS_087/7.4/9 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 22. 5. 2024 - 21. 6. 2024 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva tvorí prílohu tohto oznamu, jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.

Aktualizáciou č. 1 sa mení dátum uzavretia výzvy, ktorý sa predlžuje do 4. 7. 2024. Aktualizovaná výzva je priložená k oznamu.

Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/7.4/9 [ ZIP 4.10M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 22. 5. 2024 výzvu s kódom MAS_087/7.2/9 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov 

vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 22. 5. 2024 - 20. 6. 2024 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.


Výzva tvorí prílohu tohto oznamu. Prílohy výzvy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.


Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.Ďalšie prílohy k oznamu:
prílohy výzvy MAS_087/7.2/9 [ ZIP 4.10M]

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2024 v aktualizovanej verzii č. 6.1.

V roku 2024  plánujeme v rámci PRV vyhlásiť ďalšie výzvy v podopatreniach 4.2, 7.2, 7.4 a v novom termíne aj 6.4.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na r. 2024 - verzia 6.1 [ PDF 185.35K]

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2024. Plánujeme vyhlásiť výzvy v podopatreniach 7.2, 7.4, 4.2 a 6.4 PRV SR 2014-2022.

Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2024 (verzia 6) [ PDF 186.53K]

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2023.

V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5.

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2 a 7.4

Zároveň pripomíname, že sa predlžuje programovacie obdobie PRV SR 2014-2020 do roku 2025, s povinnosťou poslednej ŽoP do 30. 6. 2025 (pravidlo n+3).


MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na rok 2021 (verzia 3) [ PDF 176.91K]

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Výzvy IROP