História MAS

Na počiatku kreovania partnerstva bolo združenie „Mikroregión Čergov“, ktoré nepriamo začalo písať históriu dnešnej MAS. Tento mikroregión vznikol v roku 2004 ako zoskupenie 41 subjektov, z toho 15 tvorili mestá a obce, ostatní členovia boli zo súkromnej sféry. Počas svojej existencie členovia vtedajšieho mikroregiónu konštatovali potrebu integrovaného prístupu v rámci rozvoja územia. Práve v období, keď sa na Slovensku objavili pozitívne skúsenosti s prístupom LEADER zo zahraničia a vytváraním MAS, sa členovia pôvodného mikroregiónu zhodli na potrebe založiť nové občianske združenie v rámci programu LEADER – miestnu akčnú skupinu.


Vznik a vytvorenie MAS bolo reakciou reflektujúcou dlhodobé sondovanie potrieb a záujmov zástupcov súkromného a verejného sektora v sledovanom území. Po viacerých prípravných stretnutiach na rôznych úrovniach sa v októbri 2013 uskutočnilo zhromaždenie potenciálnych subjektov združenia, ktorí teritoriálne spadali do vytypovaného územia siedmich obcí – Sabinov, Drienica Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany a Šarišské Sokolovce. Obecné zastupiteľstvá všetkých uvedených obcí schválili členstvo v kreujúcom sa združení a delegovali svojich štatutárov, prípravný výbor následne schválil Stanovy OZ. Dňa 15. novembra 2013 bolo na Ministerstve vnútra SR zaregistrované Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z.. Od prvotných organizačných krokov bol na rokovaniach zastúpený aj neverejný sektor, ktorý bol neskôr rozdelený na podnikateľský a občiansky. V roku 2014 sa za členov združenia prihlásili obce, mesto, podnikateľské subjekty, združenia a aktívni občania z územia. Vytvorilo sa celistvé územia MAS pozostávajúce z okresného mesta Sabinov a priľahlých obcí Ražňany, Šarišské Michaľany, Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Drienica a Červená Voda. Činnosť združenia bola oficiálne zahájená ustanovujúcim valným zhromaždením tohto verejno-súkromného partnerstva, ktoré sa konalo za prítomnosti všetkých zakladajúcich členov dňa 31. marca 2014.


VZ na svojom zasadnutí odsúhlasilo zámer vypracovania Stratégie miestneho rozvoja, kde si do cieľového roku 2020 stanovilo nasledujúce priority:

  1. Rozvoj malého a stredného podnikania vrátane vytvárania pracovných miest
  2. Rozvoj poľnohospodárstva a lesníctva
  3. Rozvoj cestovného ruchu

Neskôr, po schválení PRV SR 2014 – 2020 a zmene výberových kritérií pre MAS, bolo v roku 2015 územie MAS rozšírené o priľahlé obce Hubošovce, Uzovce, Bodovce, Ratvaj, Jakovany, Ľutina a Olejníkov, takže ho až doteraz tvorí 14 obcí vrátane podnikateľského a občianskeho sektora.

V roku 2015 podala MAS Žiadosť o poskytnutie NFP na Prípravnú podporu MAS a následne bola vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou v súlade s platnými metodickými pokynmi. Valné zhromaždenie konané v decembri 2015 schválilo vypracovanú Stratégiu združenia (ISRÚ), následne MAS predložila Projektový zámer v podopatrení 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoj vedeného komunitou na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Neskôr, v súvislosti s viacerými výzvami pre MAS, ich aktualizáciou resp. zrušením, vypracovala MAS Stratégiu miestneho rozvoja komunitou a jej Dodatok č. 1, 2 a 3. 


Vypracovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Sabinovsko nesie názov "Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia - to je Sabinovsko" a pozostáva z troch priorít:

Priorita 1. Rozvoj malého a stredného podnikania a poľnohospodárstva

Priorita 2. Zvyšovanie kvality života

Priorita 3. Efektívna činnosť MAS

Základné údaje MAS

  • občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra dňa 15. 11. 2013 s oficiálnym názvom „Občianske združenie MAS Sabinovsko, o. z.“
  • administratívne zaradenie: Prešovský kraj, okres Sabinov
  • celistvé územie MAS: Sabinov, Drienica, Ražňany, Jakubovany, Červená Voda, Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Uzovce, Ratvaj, Hubošovce, Jakovany, Ľutina a Olejníkov
  • rozloha územia: 163,25 km2
  • počet obyvateľov MAS: 22 596
  • hustota osídlenia MAS Sabinovsko, o. z. – 133,57 obyvateľov/km2
  • forma združenia – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov