Výzvy PRV

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2 a 7.4

Zároveň pripomíname, že sa predlžuje programovacie obdobie PRV SR 2014-2020 do 31. 12. 2022, s možnosťou čerpania do 31. 12. 2025 (pravidlo n+3).


MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na rok 2021 (verzia 3) [ PDF 176.91K]

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Výzvy IROP

MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:


Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo 5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  



MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. 5. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 5. 11. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 5. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 4.hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3 [ ZIP 3.63M]

MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu C2:

Terénne a ambulantné služby

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  29. 10. 2021, 2. kolo 28. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 29. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 4. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 29. 7. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 29. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr - viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS Sabinovsko oznamuje žiadateľom, že ku dňu 15. 6. 2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-X371-512-004, aktivita C2 Terénne a ambulantné služby.

Dôvodom plánovaného zrušenia výzvy je nezáujem zo strany žiadateľov o predkladanie žiadostí o príspevok (ŽoPr) v aktivite C2 Terénne a ambulantné služby.  Od vyhlásenia výzvy dňa 14. 7. 2021 nebola v tejto aktivite predložená žiadna ŽoPr.  Finančné prostriedky zo zrušenej výzvy budú presunuté na  aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. 

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 [ ZIP 3.66M]

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 -  Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry v rámci IROP. 


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  15. 10. 2021, 2. kolo 14. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 15. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr, viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

 MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 6. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 15. 1. 2023  (následne každý tretí mesiac ku 15. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-003_Sabinovsko B1 [ ZIP 2.92M]


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu C1 - Komunitné sociálne služby v rámci IROP


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 19. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54 

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. 8. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 9. 2022 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Vyzva_IROP-CLLD-X371-512-002_Sabinovsko-C1 [ ZIP 2.93M]

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 8. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 9. 2022 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Výška disponibilnej alokácie výzvy po 6. hodnotiacom kole je 143 540,84 EUR, táto suma však zahŕňa iba schválené žiadosti. MAS informuje potenciálnych žiadateľov, že v schvaľovacom konaní sú ďalšie žiadosti v objeme 225 427,13 EUR.

Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva IROP-CLLD-X371-511-001 [ 7Z 4.57M]