Výzvy PRV

Vyhlásenie výzvy 6.4 PRV (vidiecky cestovný ruch)

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/6.4/2 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností.

V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne 25. 11. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP. Nájdete ju aj v systéme ITMS:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7f3bab2-1f0a-42bd-b9d5-fb95194f1b93


Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_6.4_2 s prílohami [ ZIP 7.70M]

Harmonogram výziev PRV 2021 (verzia 3)

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na rok 2021 (verzia 3) [ PDF 176.91K]

Harmonogram výziev PRV pre r. 2020 (aktualizovaná verzia 2.2)

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Výzvy IROP

Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, B3)

MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:

Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3 [ ZIP 3.63M]

Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 (Terénne a ambulantné služby, C2)

MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu C2:

Terénne a ambulantné služby

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  29. 10. 2021, 2. kolo 28. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 29. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

 

Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 28. 1. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 29. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr - viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-004 [ ZIP 3.66M]

Vyhlásenie výzvy IROP pre samosprávu - CYKLOTRASY B1

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 -  Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúryv rámci IROP. 


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  15. 10. 2021, 2. kolo 14. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 15. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr, viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 14. 1. 2022  (následne každý tretí mesiac ku 15. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-003_Sabinovsko B1 [ ZIP 2.92M]

Výzva IROP-CLLD-X371-512-002

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu C1 - Komunitné sociálne služby v rámci IROP


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 19. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54 


Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 30. 11. 2021 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Ďalšie prílohy k oznamu:
Vyzva_IROP-CLLD-X371-512-002_Sabinovsko-C1 [ ZIP 2.93M]

Výzva IROP-CLLD-X371-511-001

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54


Výzva je otvorená. Nasledujúce kolo výzvy sa uzatvára 30. 11. 2021 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva IROP-CLLD-X371-511-001 [ ZIP 5.23M]