Výzvy PRV

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. vyhlasuje dňa 29. 9. 2023 Výzvu MAS_087/7.4/7 v Opatrení PRV 7, Podopatrení 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.


Žiadosti o NFP je možné predkladať v termíne 29.9.2023 - 28.11.2023 poštou alebo osobne v sídle/kancelárii MAS Sabinovsko. Zároveň sa žiadosti predkladajú aj v systéme ITMS.

Výzva a jej prílohy sú priložené vo formáte ZIP. Informácie o výzve nájdete aj na webovej stránke systému ITMS.

Informácie ku výzve a predkladaniu žiadostí Vám poskyneme na emailovej adrese info@massabinovsko.sk alebo na telefónnom čísle 0948 265 652.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/7 podopatrenie 7.4 [ ZIP 4.35M]

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2023.

V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2, 7.4 a 7.5.

MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV pre rok 2022. V aktuálnom kalendárnom roku plánujeme v rámci PRV znova vyhlásiť výzvy v podopatreniach 4.2, 6.4, 7.2 a 7.4

Zároveň pripomíname, že sa predlžuje programovacie obdobie PRV SR 2014-2020 do roku 2025, s povinnosťou poslednej ŽoP do 30. 6. 2025 (pravidlo n+3).


MAS Sabinovsko zverejnilo Harmonogram výziev PRV na rok 2021. Tento rok plánujeme v rámci PRV vyhlásiť výzvu v podopatrení 6.4 (vidiecky cestovný ruch a agroturistika). Predpokladá sa aj priebežné doplnenie harmonogramu o výzvy pre obce v území MAS.


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV na rok 2021 (verzia 3) [ PDF 176.91K]

MAS Sabinovsko aktualizovalo harmonogram výziev v rámci PRV na rok 2020. V aktualizovanej verzii 2.2 pribudlo podopatrenie 4.2 PRV SR 2014-2020 (spracovanie poľnohospodárskych produktov) s plánovaným vyhlásením výzvy v decembri 2020. Harmonogram nájdete v prílohe. 


Ďalšie prílohy k oznamu:
harmonogram výziev PRV 2020 (verzia 2.2) [ PDF 172.98K]

Výzvy IROP

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 18.7.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-512-003.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 11. hodnotiaceho kola je 25. 9. 2023, následne každý mesiac ku 25. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu B1 -  Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry v rámci IROP. 

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 7. 7. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  15. 10. 2021, 2. kolo 14. 1. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 15. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   Upozornenie pre žiadateľov: RO pre IROP aktualizoval niektoré vzory príloh ku ŽoPr, viď oznam: https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54


 MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. roveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 5.hodnotiaceho kola je cca 95 000 EUR.
Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (BSZ) [ RAR 2.96M]
Aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-003 (SZ) [ RAR 3.39M]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-003_Sabinovsko B1 [ ZIP 2.92M]

Aktualizovali sme výzvu v aktivite B3. Aktualizácia je platná od 26. 5. 2023.

Aktualizácia výzvy č. 1 je priložená vo verzii sledovania zmien (SZ) a bez sledovania zmien (BSZ).


MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:

Nákup vozidiel spoločnej dopravy osô

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo 5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.Výzva je otvorená. 9. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 5. 11. 2023  (následne každý tretí mesiac ku 5. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 4.hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 BSZ [ ZIP 728.39K]
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 SZ [ ZIP 826.62K]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3 [ ZIP 3.63M]


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu C1 - Komunitné sociálne služby v rámci IROP


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrachFond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 19. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54 

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. 14. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 9. 2023 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Vyzva_IROP-CLLD-X371-512-002_Sabinovsko-C1 [ ZIP 2.93M]

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 1.3.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-511-001.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 18. hodnotiaceho kola je 15. 10. 2023, následne každý mesiac ku 15. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP.


Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS vymenila v pôvodne zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výška disponibilnej alokácie výzvy po 13. hodnotiacom kole je 121 221,54 EUR, táto suma však zahŕňa iba schválené žiadosti. MAS informuje potenciálnych žiadateľov, že s prihliadnutím na schvaľovacie konanie ďalších žiadostí je predbežný zostatok alokácie v objeme cca 43 000 EUR.

Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia BSZ [ ZIP 1.09M]
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia SZ [ ZIP 1.21M]
prílohy ŽoPr A1 [ RAR 4.53M]
výzva IROP-CLLD-X371-511-001 [ 7Z 4.57M]