Stratégia MAS

Vypracovaná Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) Občianskeho združenia MAS Sabinovsko, o.z. s názvom Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „Kráľovská história, krásna príroda, tvoriví ľudia – to je Sabinovsko“ definovala víziu MAS nasledovne:

"Občianske združenie MAS Sabinovsko vytvorí pre obyvateľov územia atraktívne prostredie pre prácu, bývanie, život a zmysluplné využívanie voľného času. Územie MAS Sabinovsko bude mať vybudovanú komplexnú infraštruktúru a bude atraktívnym miestom pre oddych a relax".

Strategickým cieľom Stratégie je „Skvalitniť vidiecke prostredie pre obyvateľov i návštevníkov a zachovať prírodné i kultúrne bohatstvo na území MAS Sabinovsko“.

V rámci implementácie Stratégie CLLD sú navrhnuté nasledujúce opatrenia vyplývajúce z potrieb územia, na základe ktorých sa budú dané priority a špecifické ciele napĺňať:

  • Podpora mikro a malých podnikov, SZČO a družstiev
  • Podpora spracovania a uvádzania na trh poľnohospodárskych výrobkov
  • Podpora činností spojených s vidieckym cestovným ruchom
  • Podpora vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania malej infraštruktúry
  • Podpora miestnych základných služieb vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry
  • Podpora rozvoja základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídel
  • Podpora regionálnych sociálnych a komunitných služieb
  • Chod MAS
  • Animácie MAS