Výzvy PRV (archív)

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 5. 2. 2021 výzvu s kódom  MAS_087/4.2/2 v podopatrení 4.2 PRV - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo poľnohospodárskych produktov.  

Predmetom aktualizácie bolo doplnenie Schémy de minimis č. 4/2018 v znení platného dodatku a Usmernenie PPA platné počas pandémie COVID.
 

ŽoNFP je možné predkladať v nezmenenom termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizácia výzvy MAS_087/4.2/2 [ RAR 7.14M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že zverejnilo Výzvu MAS_087/4.2/2 v Podopatrení 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 5. 3. 2021 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko. Na výzvu je alokovaných cca 65 000 EUR.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva MAS_087_4.2/2 [ RAR 7.10M]

MAS Sabinovsko aktualizovala ku dňu 30. 7. 2020 výzvu s č. MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

ŽoNFP je možné predkladať v novom termíne 31. 8. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 aktualizácia s prílohami [ RAR 9.35M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1.

Aktualizácia nastala najmä kvôli vzniknutej situácii v súvislosti s COVID-19 a potrebou posunu termínu predkladania ŽoNFP. Nový termín je do 31. 7. 2020. Ostatné podmienky a prílohy výzvy zostávajú bezo zmien.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/6.4/1 (do 31. 7. 2020) [ RAR 9.92M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z vyhlasuje Výzvu s kódom MAS_087/7.4/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb  pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Výzva je vyhlásená iba pre oblasť Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 30. 7. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk


Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva MAS_087/7.4/5 s prílohami [ ZIP 9.29M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/ 4.2/1. Aktualizácia nastala z dôvodu potrebného posunu termínu predkladania ŽoNFP v novom termín do 31 .8. 2020. Zároveň bola aktualizovaná príloha výzvy s č. 13, v ktorej bol doplnený rok 2019.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 4.2 PRV s prílohami [ ZIP 10.10M]

MAS Sabinovsko zverejnilo aktualizáciu výzvy s kódom MAS_087/6.4/1. Aktualizácia nastala z dôvodu potrebného posunu termínu predkladania ŽoNFP v novom termíne do 29. 5. 2020. Zároveň bola aktualizovaná príloha výzvy s č. 13, v ktorej bol doplnený rok 2019.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 6.4 PRV s prílohami [ ZIP 10.08M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu s kódom MAS_087/7.2/5 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie..

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 18. 12. 2019 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu sprílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 7.2 PRV s prílohami [ ZIP 9.27M]

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z oznamuje, že aktualizovala Výzvu MAS_087/6.4/1 v Podopatrení 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností. V tejto výzve môžu byť podporené projekty z oblasti vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky, činností spojených s poskytovaním služieb pre deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou pohybu.

ŽoNFP je možné predkladať v termíne do 31. 3. 2020 v sídle, resp kancelárii MAS Sabinovsko.

Výzva spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP, aktualizované prílohy majú v názve označenie "verzia-1-2".

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Aktualizovaná výzva v podopatrení 6.4 PRV s prílohami [ ZIP 10.44M]

Výzvy IROP (archív)

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 1.3.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-511-001.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 18. hodnotiaceho kola je 15. 10. 2023, následne každý mesiac ku 15. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP.


Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS vymenila v pôvodne zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výška disponibilnej alokácie výzvy po 16. hodnotiacom kole je cca 43 187 EUR. 

 

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánujepredčasne uzavrieťvýzvuIROP-CLLD-X371-511-001 v aktivite A1 z nasledovného dôvodu:

  • právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia BSZ [ ZIP 1.09M]
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia SZ [ ZIP 1.21M]
prílohy ŽoPr A1 [ RAR 4.53M]
výzva IROP-CLLD-X371-511-001 [ 7Z 4.57M]