Výzva IROP-CLLD-X371-511-001 pre podnikateľov (aktivita A1)

MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  

MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   

Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.

Výzva je otvorená. 10. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 1. 2023 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Výška disponibilnej alokácie výzvy po 6. hodnotiacom kole je 143 540,84 EUR, táto suma však zahŕňa iba schválené žiadosti. MAS informuje potenciálnych žiadateľov, že v schvaľovacom konaní sú ďalšie žiadosti v objeme 225 427,13 EUR.

Ďalšie prílohy k oznamu:
výzva IROP-CLLD-X371-511-001
[ formát: 7Z veľkosť: 4.57MB ]