Výzva IROP-CLLD-X371-511-001 pre podnikateľov (aktivita A1)

Informácia o aktualizácia výzvy č.1

Dňa 1.3.2023 bola aktualizovaná výzva IROP-CLLD-X371-511-001.

Aktualizovaná výzva je priložená vo formáte SZ (sledovanie zmien) a BSZ (bez sledovania zmien).

Uzávierka 18. hodnotiaceho kola je 15. 10. 2023, následne každý mesiac ku 15. dňu v mesiaci až do vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu. 

Upozorňujeme žiadateľov, že vzhľadom na končiace programové obdobie IROP aktuálne  nastáva vysoké riziko nezrealizovania projektu v stanovenom termíne do konca roka 2023.


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu A1 - Podpora podnikania a inovácií v rámci IROP.


Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54

MAS vymenila v pôvodne zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výška disponibilnej alokácie výzvy po 16. hodnotiacom kole je cca 43 187 EUR. 

 

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánujepredčasne uzavrieťvýzvuIROP-CLLD-X371-511-001 v aktivite A1 z nasledovného dôvodu:

  • právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia BSZ
[ formát: ZIP veľkosť: 1.09MB ]
aktualizácia č.1 výzvy IROP-CLLD-X371-511-001 verzia SZ
[ formát: ZIP veľkosť: 1.21MB ]
prílohy ŽoPr A1
[ formát: RAR veľkosť: 4.53MB ]
výzva IROP-CLLD-X371-511-001
[ formát: 7Z veľkosť: 4.57MB ]