Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, aktivita B3)

Aktualizovali sme výzvu v aktivite B3. Aktualizácia je platná od 26. 5. 2023.

Aktualizácia výzvy č. 1 je priložená vo verzii sledovania zmien (SZ) a bez sledovania zmien (BSZ).


MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:

Nákup vozidiel spoločnej dopravy osô

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.


Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo 5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.Výzva je otvorená. 9. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 5. 11. 2023  (následne každý tretí mesiac ku 5. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 4.hodnotiaceho kola je 30 000,00 EUR.


  

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z. oznamuje žiadateľom, že ku dňu 29. 12. 2023 plánuje predčasne uzavrieť výzvu IROP-CLLD-X371-512-005 v aktivite B3 z nasledovného dôvodu:

-       právna nemožnosť realizácie projektov po dátume 8. 12. 2023 (dôvodom je skutočnosť, že došlo k uplynutiu hraničného termínu stanoveného vo výzve MAS na ukončenie realizácie projektu a predloženie záverečnej ŽoP na MAS a to dňom 8. 12. 2023.)

Po uvedenom termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.

Dátum vydania Informácie o predčasnom ukončení predmetnej výzvy: 12. 12. 2023    

Ďalšie prílohy k oznamu:
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 BSZ
[ formát: ZIP veľkosť: 728.39KB ]
aktualizácia č.1 Výzvy IROP-CLLD-X371-512-005 B3 SZ
[ formát: ZIP veľkosť: 826.62KB ]
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3
[ formát: ZIP veľkosť: 3.63MB ]