Výzva IROP-CLLD-X371-511-005 (Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb, aktivita B3)

MAS Sabinovsko vyhlásilo výzvu v rámci IROP pre aktivitu B3:


Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 11. 8. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl1. kolo 5. 11. 2021, 2. kolo 4. 2. 2022, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 5. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.Výzva je otvorená. 6. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 5. 2. 2023  (následne každý tretí mesiac ku 5. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).

Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 4.hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva IROP-CLLD-X371-512-005 Sabinovsko B3
[ formát: ZIP veľkosť: 3.63MB ]