Výzva IROP-CLLD-X371-512-002 (aktivita C1)


MAS Sabinovsko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na aktivitu C1 - Komunitné sociálne služby v rámci IROP


Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrachFond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 19. 5. 2021

Termíny uzatvorenia hodnotiacich kôl: 1. kolo  30. 7. 2021, 2. kolo 30. 9. 2021, ďalšie kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy ku 30. dňu príslušného mesiaca.  


MAS Sabinovsko uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Informácia o výške disponibilných prostriedkov a o plánovanom uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle https://www.massabinovsko.sk/   


Upozornenie pre žiadateľov: RO aktualizoval vzory niektorých príloh ku ŽoPr - viď oznam: 

https://massabinovsko.sk/clanok/aktualizovane-prilohy-ku-vyzvam-irop-v-ramci-mas-54 

MAS vymenila v zverejnenej výzve pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Táto oprava dobrovoľného hodnotiaceho kritéria Prínos realizácie projektu na územie MAS sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.


Výzva je otvorená. 10. hodnotiace kolo výzvy sa uzatvára 30. 1. 2023 (následne každý druhý mesiac ku 30. dňu v mesiaci do vyčerpania finančných prostriedkov).


Zároveň Vám oznamujeme, že výška disponibilnej alokácie po uzatvorení 5. hodnotiaceho kola je 0,00 EUR.


Ďalšie prílohy k oznamu:
Vyzva_IROP-CLLD-X371-512-002_Sabinovsko-C1
[ formát: ZIP veľkosť: 2.93MB ]