Výzva 7.2 PRV - aktualizácia výzvy MAS_087/7.2/2

Občianske združenie MAS Sabinovsko, o.z aktualizovalo Výzvu MAS_087/7.2/2 v Opatrení 7, Podopatrenie 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z OZE.

Aktualizáciou došlo k zmene bodu 1.2 Dĺžka trvania výzvy, ktorou sa mení dátum uzavretia na 13. 9. 2019 .ŽoNFP je možné podávať v aktualizovanom termíne osobne v sídle, resp. kancelárii MAS Sabinovsko, prípadne v tomto termíne odovzdať na prepravu poštou alebo kuriérom. Ostatné ustanovenia výzvy zostávajú bezo zmeny.

Výzva v aktualizovanom znení spolu s prílohami je priložená vo formáte ZIP.

Informácie ku výzve a predkladaniu ŽoNFP Vám poskytneme na telefónnom čísle 0948 265 652 alebo emailom na info@massabinovsko.sk

Ďalšie prílohy k oznamu:
Výzva 7.2 PRV (aktualizácia) s prílohami
[ formát: ZIP veľkosť: 7.18MB ]