MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená výzva v podopatrení 7.2 PRV pre obce (základná infraštruktúra)

  • 25.08.2023 20:24
  • čítaný: 426x

  Dňa 31. 8. 2023 vyhlasuje MAS Sabinovsko, o.z. výzvu v podopatrení 7.2 PRV - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.


  V rámci výzvy môžu obce resp. mesto žiadať o finančnú podporu napr. na:

  - miestne komunikácie,

  - lávky, mosty,

  - chodníky a záchytné parkoviská,

  - autobusové zastávky,

  - verejné priestranstvá, parky a pod.
  ŽoNFP je možné predkladať v termíne 31.8. - 30.10.2023. Alokácia na výzvu je vo výške 216 126,35 EUR.

  Výzvu spolu s prílohami nájdete na  https://massabinovsko.sk/oznam/39