MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásená ďalšia výzva v podopatrení 7.4 PRV pre obce (miestne základné služby)

  • 22.05.2024 10:46
  • čítaný: 90x

  Dňa 22. 5. 2024 vyhlasuje MAS Sabinovsko, o.z. ďalšiu výzvu v podopatrení 7.4 PRV - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

  V rámci výzvy môžu obce resp. mesto z územia MAS žiadať o finančnú podporu napr. na:

  športoviská, workouty, detské ihriská, amfiteátre, 

  - rekonštrukciu nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť alebo na  podnikateľskú činnosť, 

  - rekonštrukciu existujúcich kultúrnych domov, 

  - domy smútku,     

  - odstraňovanie divokých skládok odpadov, 

  - tržnice pre účely predaja miestnych produktov,      

  - investície do využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane investícií spojenými s úsporou energie napr. solárne a fotovoltaické zariadenia – len ako súčasť investícií do miestnych služieb (kultúrne domy, obecné úrady a pod.), 

  - investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti (nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku a malých zariadení),   

  - montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov.                                                

  Konkrétne otázky ku oprávneným aktivitám a výdavkom zodpovedala PPA na svojej webovej stránke https://www.apa.sk/pod-opatrenie-7-4      

  ŽoNFP je možné predkladať v termíne 22. 5. – 21. 6 .2024. Alokácia na výzvu je vo výške 105 405,00 EUR.

   Výzvu spolu s prílohami nájdete na https://massabinovsko.sk/oznam/45