MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Kritériá projektov IROP - oprava zrejmej nesprávnosti

  • 03.05.2022 12:53
  • čítaný: 303x


  MAS vykonala opravu zjavnej nesprávnosti hodnotiaceho kritériách projektov IROP „Prínos realizácie projektu na územie MAS“. Na základe usmernenia RO pre IROP bola identifikovaná nepresnosť v tomto dobrovoľnom hodnotiacom kritériu, ktoré si viaceré MAS prevzali do hodnotiacich kritérií a majú ho zadefinované v Prílohe č. 4  Výzvy na predkladanie ŽoPr – Kritériá pre výber projektov - Hodnotiace kritériá pre hodnotenie ŽoPr.

  MAS vymenila v zverejnených Výzvach na predkladanie ŽoPr v aktivitách A1, B1, B3, C1, C2 pôvodnú prílohu č. 4 za opravenú prílohu č. 4 s úvodnou stranou s názvom „Vo verzii 1. opravy zjavnej nesprávnosti“. Vykonanou opravou bol upravný správny počet obcí na pridelenie príslušného bodovania žiadostí. Táto oprava sa týka procesu odborného hodnotenia žiadostí o príspevok a spôsobu pridelenia bodov.