MAS SABINOVSKO

 • portfolio

  Vyhlásenie výzvy MAS v podopatrení 4.2 PRV (spracovanie poľnohospodárskych produktov)

  • 23.12.2020 08:29
  • čítaný: 153x

  MAS Sabinovsko, o.z. vyhlásilo dňa 23. 12. 2020 výzvu na predkladanie ŽoNFP v podopatrení 4.2 PRV. Výzva je určená pre spracovateľov mlieka, mäsa, pekárenských výrobkov, konzervárenských výrobkov, cukru, oleja, bylín, piva, liehu, kŕmnych zmesí a podobne. 

  Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že schéma De minimis platná do 31. 12. 2020 bola aktualizovaná Dodatkom č. 1 ku schéme, ktorý jej platnosť predlžuje do r. 2023, teda obmedzenie výšky pomoci pre jeden podnik platí naďalej. Schému nájdete na http://www.statnapomoc.sk/wp-content/uploads/2020/12/DM-4-2018.pdf

  Výzvu spolu s prílohami nájdete v sekcii Výzvy (aktuálne výzvy): https://www.massabinovsko.sk/aktualne-vyzvy